O Firmie

Firma WWSoft zapewnia ró¿nego rodzaju rozwi±zania informatyczne zarówno dla szkolnictwa jak i firm produkcyjnych, handlowych czy us³ugowych. Oferowane przez nas oprogramowanie jest dopracowane i niezawodne. Wraz z jego dostaw± zapewniamy kompleksow± opiekê informatyczn± i dalszy rozwój.  

 

Nasza oferta to:

        - Systemy kontroli dostêpu

        - Urz±dzenia kontroli dostêpu: czytniki, karty zbli¿eniowe i magnetyczne

        - Systemu obs³ugi obiektów (sportowych, rekreacyjnych)

        - Internetowa rejestracja pacjentów

        - Monitoring

        - Tworzenie oprogramowania na zlecenie,

        - Kompleksowa opieka informatyczna,